در اين شماره مي‌خوانيد: – تحريم هاي جديد روسيه و واکنش اين کشور به تحريم ها – موافقت دولت چين با درخواست پاکستان براي تعويق بدهي هاي 2.4 ميليارد دالري – قـدرت نمايـي چيـن در افغانسـتان: موافقـت بـا مگاپـروژه ابريشـم، سـرمايه گـذاري 4 ميليـارد دالري در بخـش معدن و ايجـاد شـهرک صنعتـي جديـدي در کابل – تحرکات اقتصادي اسرائيل در خاورميانه: تجارت و سرمايه گذاري با مصر و توافقنامه تجارت آزاد با امارات .

دسته بندی ها
اخبار و رویداد ها

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.