به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل – 31 پايش تحولات تجارت جهاني را که مرکز پژوهش های اتاق ایران گردآوری کرده را مطالعه کنید.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.