به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- گزيده مهمترين همايش‌هاي بين الملل برزيل که در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان براي ماه بهمن ماه 1402 در اين کشور برگزار مي‌گردد، به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ليست همايش‌هاي بين‌الملل برزيل در حوزه دانش بنيان در بهمن ماه 1402 به قرار ذيل مي‌باشند:

1– کنفرانس بين المللي مهندسي عمران و معماري

International Conference on Civil and Architectural Engineering ( ICCAE-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICCAE/

14 تا 15 فوريه 2024 سان پائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در مهندسي عمران و معماري است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات مردم در زمينه‌هاي مرتبط با مهندسي عمران و معماري تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبر منتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: ايستم محل برگزاري کنفرانس: سان پائولو، برزيل مسئول تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964845 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

2– کنفرانس بين المللي کنترل، اتوماسيون، رباتيک و مهندسي بينايي

International Conference on Control، Automation، Robotics and Vision Engineering

(ICCARVE-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICCARVE/

14 تا 15 فوريه 2024 سائوپائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در مهندسي کنترل، اتوماسيون، رباتيک و چشم انداز است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به يک پلتفرم ايده‌آل براي اشتراک‌گذاري نظرات و تجربيات افراد در زمينه‌هاي مرتبط با کنترل، اتوماسيون، رباتيک و مهندسي بينايي تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964846 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

3– کنفرانس بين المللي اقتصاد و مديريت بازرگاني

International Conference on Economics and Business Management

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICEBM/

14 تا 15 فوريه 2024 سان پائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در اقتصاد و مديريت بازرگاني است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات مردم در حوزه‌هاي مرتبط با اقتصاد و مديريت بازرگاني تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964847 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

4– کنفرانس بين المللي محيط زيست و علوم طبيعي

International Conference on Environment and Natural Science ( ICENS-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICENS/

14 تا 15 فوريه 2024 سائوپائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در محيط زيست و علوم طبيعي است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به يک بستر ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات مردم در زمينه‌هاي مرتبط با محيط زيست و علوم طبيعي تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد. کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964848 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

5– کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و هوافضا

International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering ( ICMAE-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICMAE/

14 تا 15 فوريه 2024 سان پائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در مهندسي مکانيک و هوافضا است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به يک بستر ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات مردم در زمينه‌هاي مرتبط با مهندسي مکانيک و هوافضا تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل فرد تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964849 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

6– کنفرانس بين المللي علوم پزشکي، بيولوژيکي و دارويي

International Conference on Medical، Biological and Pharmaceutical Sciences(ICMBPS-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICMBPS/

14 تا 15 فوريه 2024 سائوپائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ارتقاي فعاليت هاي تحقيقي و توسعه اي در علوم پزشکي، بيولوژيکي و دارويي است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات مردم در زمينه‌هاي مرتبط با علوم پزشکي، بيولوژيکي و دارويي تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964850 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

7– کنفرانس بين المللي پيشرفت هاي اخير در مهندسي و فناوري

International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICRAET/

14 تا 15 فوريه 2024 سان پائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيق و توسعه در پيشرفت هاي اخير در مهندسي و فناوري است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده‌آل براي اشتراک‌گذاري نظرات و تجربيات مردم در زمينه‌هاي مرتبط با پيشرفت‌هاي اخير در مهندسي و فناوري تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل فرد تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964851 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

8– کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و انساني

International Conference on Social Science and Humanities ( ICSSH-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICSSH/

14 تا 15 فوريه 2024 سائوپائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ترويج فعاليت هاي تحقيقي و توسعه اي در علوم اجتماعي و انساني است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده آل براي اشتراک نظرات و تجربيات افراد در زمينه‌هاي مرتبط با علوم اجتماعي و انساني تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سائوپائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964852 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

9– کنفرانس بين المللي علم فناوري و مديريت

International Conference on Science Technology and Management ( ICSTM-2024 )

 https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICSTM

14 تا 15 فوريه 2024 سان پائولو، برزيل

هدف کنفرانس

هدف اصلي اين کنفرانس ارتقاي فعاليت هاي تحقيقي و توسعه اي در حوزه فناوري و مديريت علم است. هدف ديگر ترويج تبادل اطلاعات علمي‌بين محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجويان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. اين کنفرانس هر ساله برگزار مي‌شود تا آن را به بستري ايده‌آل براي اشتراک‌گذاري نظرات و تجربيات افراد در حوزه‌هاي مرتبط با فناوري و مديريت علمي تبديل کند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo@iastem.org شماره سريال رويداد: ACA964853 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-01-26

10– کنگره بين المللي علوم سلولي و زيست شناسي مولکولي

International Congress on Cell Science and Molecular Biology ( IC-CSMB-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51941/IC-CSMB/?param1=51941¶m2=IC-CSMB

21-22 فوريه 2024 ناتال، برزيل

هدف کنفرانس

اين کنفرانس بستري را براي متخصصان درگير در علوم سلولي و زيست‌شناسي مولکولي فراهم مي‌کند تا دانش را تبادل کنند و بينشي در مورد وضعيت هنر در فناوري، تکنيک‌ها و راه‌حل‌هاي کنوني در علوم سلولي و زيست‌شناسي مولکولي به دست آورند، زيرا آنها در موارد مختلف توسعه يافته و به کار مي‌روند. کشورها. شرکت کنندگان شامل طيف گسترده اي از ذينفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش هاي صنعتي و همچنين سازمان‌هاي دولتي هستند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: انجمن تحقيقات جهاني محل کنفرانس: ناتال، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سريال رويداد: ACA972476 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

11– کنگره جهاني فناوري اطلاعات و علوم کامپيوتر

World Congress on Information Technology and Computer Science ( WCITSC-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51940/WCITSC/

21-22 فوريه 2024 ناتال، برزيل

هدف کنفرانس

اين کنفرانس بستري را براي متخصصان درگير در فناوري اطلاعات و علوم رايانه فراهم مي‌کند تا به تبادل دانش و کسب بينشي در مورد وضعيت هنر در فناوري، تکنيک ها و راه حل هاي فعلي در علوم رايانه که در کشورهاي مختلف توسعه يافته و به کار گرفته شده اند، دست يابند. شرکت کنندگان شامل طيف گسترده اي از ذينفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش هاي صنعتي و همچنين سازمان‌هاي دولتي هستند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: انجمن تحقيقات جهاني محل کنفرانس: ناتال، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سريال رويداد: ACA972477 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

12– کنفرانس بين المللي مکانيک، مواد و انرژي‌هاي تجديدپذير

International Conference on Mechanical، Materials and Renewable Energy ( ICMMRE-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51938/ICMMRE/

21-22 فوريه 2024 ناتال، برزيل

هدف کنفرانس

اين کنفرانس بستري را براي متخصصان درگير در مکانيک، مواد و انرژي‌هاي تجديدپذير فراهم مي‌کند تا دانش را تبادل کنند و بينشي در مورد وضعيت هنر در فناوري، تکنيک‌ها و راه‌حل‌هاي کنوني در مکانيک، مواد و انرژي‌هاي تجديدپذير به دست آورند. در کشورهاي مختلف. شرکت کنندگان شامل طيف گسترده اي از ذينفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش هاي صنعتي و همچنين سازمان‌هاي دولتي هستند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: انجمن تحقيقات جهاني محل کنفرانس: ناتال، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سريال رويداد: ACA972479 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

13– کنفرانس بين المللي تجزيه و تحليل کسب و کار و تحقيقات عمليات

International Conference on Business Analytics and Operations Research ( ICBAOR-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51937/ICBAOR/

21-22 فوريه 2024 ناتال، برزيل

هدف کنفرانس

اين کنفرانس بستري را براي متخصصان درگير در تجزيه و تحليل کسب و کار و تحقيقات عملياتي فراهم مي‌کند تا به تبادل دانش و کسب بينشي در مورد وضعيت هنر در فن آوري، تکنيک ها و راه حل هاي فعلي در تجزيه و تحليل کسب و کار و تحقيقات عملياتي بپردازند که در موارد مختلف توسعه يافته و به کار گرفته شده اند. کشورها. شرکت کنندگان شامل طيف گسترده اي از ذينفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش هاي صنعتي و همچنين سازمان‌هاي دولتي هستند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: انجمن تحقيقات جهاني محل کنفرانس: ناتال، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سريال رويداد: ACA972480 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

14– کنگره سالانه حفاظت از خاک و آب

Annual Congress on Soil and Water Conservation ( ACSWC-2024 )

 http://worldresearchsociety.com/Conference/51936/ACSWC

21-22 فوريه 2024 ناتال، برزيل

هدف کنفرانس

اين کنفرانس بستري را براي متخصصان درگير در حفاظت از خاک و آب فراهم مي‌کند تا به تبادل دانش و کسب بينشي در مورد وضعيت هنر در فناوري، تکنيک ها و راه حل هاي فعلي در حفاظت از خاک و آب که در کشورهاي مختلف توسعه يافته و به کار گرفته شده اند، دست يابند. شرکت کنندگان شامل طيف گسترده اي از ذينفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش هاي صنعتي و همچنين سازمان‌هاي دولتي هستند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: انجمن تحقيقات جهاني محل کنفرانس: ناتال، برزيل شخص تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سريال رويداد: ACA972481 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

15–  کنفرانس بين المللي علوم دريايي و آبزي پروري (ICMSA-2024)

International Conference on Marine Science and Aquaculture ( ICMSA-2024 )

 https://universal-conference.com/Conference/45297/ICMSA/

21-22 فوريه 2024 فورتالزا، برزيل

هدف کنفرانس

اين موضوع اهميت جهاني دارد و به ويژه مهم است، جايي که خدمات اکوسيستم دريايي نقش مهمي در توسعه اجتماعي-اقتصادي، صنعت آبزي پروري و امنيت غذاهاي دريايي ايفا مي‌کند. برنامه کنفرانس به گونه‌اي طراحي مي‌شود که شامل مقالاتي در مورد غلبه بر چالش‌ها از طريق راه‌حل‌هاي نوآورانه باشد. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Universal Research Cluster محل کنفرانس: Fortaleza، برزيل فرد تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo.universalconference@gmail.com شماره سريال رويداد: ACA986826 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 2024-02-06

16– کنفرانس بين المللي آخرين تحقيقات و توسعه پزشکي

International conference on latest Medical research and Development ( ICMRD-2024 )

https://universal-conference.com/Conference/45293/ICMRD

21-22 فوريه 2024 فورتالزا، برزيل

هدف کنفرانس

هدف آن گردآوري دانشمندان برجسته دانشگاهي، محققان و محققان پژوهشي براي تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربيات و نتايج تحقيقات خود در مورد همه جنبه‌هاي مطالعات انگليسي و آمريکايي است. همچنين يک پلت فرم بين‌رشته‌اي برتر براي محققان، پزشکان و مربيان فراهم مي‌کند تا جديدترين نوآوري‌ها، روندها و نگراني‌ها و همچنين چالش‌هاي عملي و راه‌حل‌هاي اتخاذ شده در زمينه‌هاي جديدترين تحقيقات و توسعه پزشکي را ارائه و بحث کنند. مقالات پژوهشي ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهي شده توسط: Universal Research Cluster محل کنفرانس: Fortaleza، برزيل فرد تماس براي رويداد: هماهنگ کننده کنفرانس ايميل تماس IDinfo.universalconference@gmail.com شماره سريال رويداد: ACA986830 آخرين مهلت ارسال مقاله تحقيقاتي: 06-02-2024

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.