رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با تاکيد بر جايگاه اتاق هاي مشترک در عرصه بازرگاني خارجي گفت: نقش اتاق هاي مشترک در توسعه تجارت بين الملل بايد پررنگ ديده شود و حضور روساي اتاق هاي مشترک به عنوان بازوي ستادي توسعه تجارت بين الملل در هيات نمايندگان اين بخش اولين و مهم ترين گام در تقويت جايگاه اين اتاق ها در عرصه اقتصاد بين الملل است .

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل «سيد فخرالدين عامريان» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اهميت تصميم سازي هاي اتاق بازرگاني ايران براي توسعه نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور اظهار داشت: بي ترديد اتاق ايران بايد با تجميع خبرگان حوزه اقتصاد به تدوين سياست هايي رونق دهنده اقتصادي بپردازد که البته در اين راستا نمي توان اقتصاد داخلي را بدون در نظر گرفتن عرصه تجارت خارجي توسعه بخشيد و اينها مکمل يکديگر هستند .
وي افزود: وقتي اتاق ايران احساس ضرورت کرده است که ستادهايي را براي تنظيم گري و تقويت روابط تجارت خارجي ايجاد کند، اينک بايد به نقش مشورتي آنها در تنظيم سياست ها و رويکردهاي برنامه اي توجه کند و حال سوال اين است که چطور مي شود اتاق هاي مشترک در ترکيب هيات نمايندگان کرسي ندارند و يا جلسات شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت بدون در نظر گرفتن بازوهاي تجارت خارجي تشکيل مي شود؟
عامريان تاکيد کرد: معتقدم همواره سياست تجميع، تمرکز گرايي و هم افزايي موجب نتيجه گرايي بوده و لذا چنانچه بخواهيم توسعه اقتصادي را نه در گفتار بلکه در عمل محقق کنيم بايد همه اجزاي آن را کنار هم قرار دهيم .
وي افزود: حضور روساي اتاق هاي مشترک در ترکيب هيات نمايندگان و شوراهاي گفت و گوي بخش خصوص و دولتي مي تواند تکميل کننده فرايند توسعه مبتني بر تجارت باشد.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل خاطرنشان کرد: قطعا ايجاد رابطه اي دو سويه ميان اقتصاد داخلي و خارجي مي تواند منجر به توسعه پايدار اقتصادي شود و اتاق هاي مشترک به عنوان يکي از ارکان ديپلماسي اقتصادي کشور در کنار وزارت امور خارجه به راهبري اعتماد سازي ميان شرکاي تجاري و تسهيل روابط دوسويه اقتصادي مي پردازند .
وي با اظهار اميدواري از تغييرات پيش رو در اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اميدوارم با تغيير سياست ها و رويکردهاي اتاق بازرگاني ايران، شاهد پررنگ شدن نقش اتاق هاي مشترک باشيم که نتيجه آن قطعا تقويت بخش خصوصي در عرصه تجارت بين المللي و کاهش ريسک بازرگانان از طريق تسهيلگري اتاق هاي مشترک خواهد شد.

انتهاي پيام

دسته بندی ها
اخبار و رویداد ها

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.