به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- ارزش تجــارت برزيــل در ســال 2022 برابــر بــا ۱.۳ تريليــون دلار بــوده اســت. مهمتريــن شــرکاي تجــاري برزيـل در سـال 2022 عبـارت بودنـد از: چيـن، ايـالت متحـده، آرژانتيـن، هلنـد، آلمـان، کـره جنوبـي، ايتاليـا، اســپانيا و مکزيــک. ايــن کشــورها حــدود 60 درصــد از کل تجــارت برزيــل در ســال 2022 را تشــکيل ميدادنــد.

برزيـل  سياسـت تجـاري مبتنـي بـر تعرفـه را بـراي محافظـت از صنايـع داخلـي و تضميـن رقابـت عادلانـه بـه کار مي  گيـرد؛ از هميـن رو ايـن کشـور داراي ميانگيـن نـرخ تعرفـه اعمـال شـده نسـبتا بالايـي اسـت. بـه عـلاوه ، برزيـل موانـع غيـر تعرفـه اي ماننـد سـهميه بنـدي، مجـوز واردات و مقـررات فنـي را بـراي تنظيـم واردات و حفاظـت از صنايـع داخلـي اعمـال کـرده اسـت.

دولـت برزيـل بـا هـدف ارتقـاي صـادرات و تحريـک رشـد اقتصـادي، يارانه هـاي صادراتـي را بـه روشهايـي همچــون معافيتهــاي مالياتــي، کمکهــاي بلاعــوض، وامهــا و ســاير کمکهــاي مالــي ارائــه ميکنــد.

براي دانلود کامل اين گزارش کليک کنيد.

منبع: مرکز پژوهش هاي اتاق بازرگاني ايران

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.