به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- اعضا محترم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

بدينوسيله ضمن ارسال تصوير آگهي برگزاري مجامع ، از تمامي اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل دعوت ميشود تا در جلسه مجامع راس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه 1401/09/28 در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار مي گردد؛ حضور بهم رسانيد .

نشاني:طبقه اول ، ساختمان جديد اتاق بازرگاني ايران ، خيابان طالقاني ، نبش خيابان موسوي .

*ساعت :10:30 مورخه 1401/09/28

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.