در ديدار هيات رييسه کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با رييس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران، ضمن بررسي راهکارهاي بازگشت خشکبار ايران به بازار برزيل، توافقات اوليه براي از سرگيري صادرات و توسعه بازار صورت گرفت .

مهدي طباطبايي رييس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران گفت: با به روز رساني مطالعه بازار خشکبار در برزيل امکان ايجاد کانال ثابت صادرات وجود دارد و اتحاديه آماده همکاري در اين مسير مي باشد.

مهدي جهانباني رييس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک تصريح کرد: ما در اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل فرايند مطالعه براي بازگشت به بازار خشکبار در برزيل را آغاز مي کنيم.

زهره آشتياني دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در پايان اظهار کرد: با توجه به عدم حضور منسجم در بازار برزيل، اکنون رقباي جدي داريم که مي بايست با برنامه ريزي درست بتوانيم در عرصه صادرات خشکبار سهم قابل توجهي از بازار را به سبد صادرات غيرنفتي کشور بازگردانيم.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.