سید فخرالدین عامریان
رئیس هیات مدیره

مسلم ناصری
نایب رئیس اول هیات مدیره

حسین عباس زاده
نایب رئیس دوم هیات مدیره

حمید اسمعیلی
خزانه دار و عضو هیات مدیره

بهنام درخور
عضو هیات مدیره

مهدی طاهری سلطانی
عضو هیات مدیره

حبیب طاری فر
عضو هیات مدیره

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.