معرفی اتاق

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل تشکل ملّي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل می باشد که موظف به کوشش در جهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دو کشور است.

چشم انداز و ماموريت اتاق

چشم انداز : افزايش خودسازماندهي و توزيع متعادل فرصت هاي اقتصادي و فراهم آوردن زمينه لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي ، بازرگاني ، معدني و کشاورزي بين اعضاء و بازرگانان دو کشور.
ماموريت : توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل و کوشش درجهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دوکشور .

اهداف و وظايف اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

• کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايران و برزيل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه ؛
• مطالعه و بررسي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم بمنظور سرمايه گذاري هاي صنعتي، بازرگاني، معدني و کشاورزي در دو کشور ؛
• جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسائل بازرگاني، صنعتي و اقتصادي دو کشور و قراردادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و برزيلي و همکاري با سازمان ها و مقامات صلاحيت دار ايران و برزيل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور ؛
• گسترش مبادله هياتهاي تجاري و اقتصادي بين دو کشور ؛
• برگزاري گردهمايي ها و همايش ها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور ؛
• همکاري و تشريک مساعي با اتاق هاي متقابل در کشور برزيل ؛
• کوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و برزيل از طريق حکميت و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مرکز داوري اتاق ايران ؛
• اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاري نزديک با مقامات رسمي، سازمانها و مؤسسات ايراني و کشور برزيل.

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.