مجامع

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل از زمان تاسیس تاکنون شش مجمع عمومي عادی در تاريخ هاي زیر برگزار نموده است.

1_ مجمع عمومي موسسين 1396/4/18

2_ مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 1397/09/17

3_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1398/07/10

4_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1399/06/16

5_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1400/06/13

6- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1402/06/06

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.