اساسنامه اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

اساسنامه اتاق بازرگاني ايران و برزيل در سال 99 به تصويب مجمع اتاق رسيد.

متن اساسنامه

بخش اول- کليات

ماده 1- اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل که در اين اساسنامه اتاق مشترک ناميده مي­شود باستناد بندهاي “د” و “ن” مادة 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/12/15  با اصلاحي 1373/09/15 و آيين نامه تشکيل و نظارت اتاق هاي مشترک بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي به موجب پروانه فعاليت شماره 27 مورخ 96/8/20 طبق اين اساسنامه تاسيس مي گردد.

ماده 2-  اتاق مشترک يک تشکل ملي، غيرانتفاعي، غيردولتي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل مي باشد که واجد شخصيت حقوقي مستقل است اما از حيث سياست ها و مقررات تابع  اتاق ايران مي باشد.

ماده 3- اتاق مشترک داراي تابعيت ايراني است و مکاتبات و محاورات، مهر، سربرگ­ها و سايت اطلاع­رساني آن به زبان فارسي و عنداللزوم به زبان انگليسي و يا پرتغالي خواهد بود. اتاق مشترک کليه قوانين و مقررات کشور ايران را مراعات خواهد نمود.

ماده 4- دفتر مرکزي اتاق مشترک در تهران واقع است. تغيير محل اتاق مشترک منوط به تصويب هيئت مديره و اطلاع رساني به اتاق ايران مي باشد. همچنين اتاق مشترک مي تواند با کسب موافقت اتاق ايران شعباتي در ساير استان ها تاسيس نمايد.

 

بخش دوم – اهداف و وظايف

ماده 5- اهداف و وظايف اتاق مشترک به شرح ذيل مي باشد:

1-5- کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و کشور مقابل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه.

2-5- مطالعه و بررسي بمنظور فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري­هاي صنعتي و بازرگاني و معدني و کشاورزي در دو کشور.

3-5- جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو کشور و قرار دادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و کشور مقابل و همکاري با سازمان­ها و مقامات صلاحيتدار ايران و کشور مقابل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور

4-5- گسترش مبادله هيأت­هاي نمايندگي و اقتصادي بين دو کشور.

5-5- انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم‌افزار ، انتشار بولتن اطلاعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران و کشور مقابل حاوي قوانين و مقررات اقتصادي دو کشور و ساير مطالب مفيد و مرتبط  .

6-5- مشارکت در برپايي و اداره نمايشگاه‌ها و ساير فعاليت‌هاي مشابه، در چهارچوب قوانين مربوط و کمک به مؤسسات، سازمان­ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمايشگاه‌هاي بين المللي که  در ايران و کشور مقابل برگزار مي‌شود.

7-5- برگزاري گردهمايي‌ها و همايش­ها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور.

8-5- همکاري و تشريک مساعي با اتاق‌هاي متقابل در کشور مقابل.

9-5- کوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و کشور مقابل از طريق حکميت و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مرکز داوري اتاق ايران.

10-5- اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاري نزديک با مقامات رسمي، سازمان­ها و مؤسسات ايراني و کشور مقابل.

11-5- انجام ساير اقداماتي که براي نيل به اهداف فوق ضروري است يا به آنها مربوط باشد.

 

بخش سوم – عضويت در اتاق مشترک

ماده 6- عضويت بر سه  نوع است: عادي، ناظر و افتخاري .

اعضاء ناظر مي توانند از خدمات اتاق مشترک استفاده نمايند اما حق حضور يا انشا راي در مجامع را ندارند.

ماده 7- شرايط عضويت عادي در اتاق مشترک عبارت است از:

1-7- داشتن کارت بازرگاني معتبر يا عضويت معتبر در يکي از اتاق­هاي بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران يا اتاق تعاون

2-7- پرداخت وروديه و حق عضويت اتاق مشترک

3-7-پذيرش مفاد اين اساسنامه و مقررات اتاق ايران

ماده 8– اشخاص حقيقي يا حقوقي غير مقيم مشروط بر اينکه از همتاي خارجي اتاق مشترک، مستقر در کشور مقابل يا در صورت فقدان و يا عدم دسترسي به آن از يکي از اتاق هاي بازرگاني کشور مقابل، معرفي نامه اخذ و پس از تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور برزيل و يا سفارت کشور برزيل در ايران ارايه نمايند مي توانند به عضويت اتاق مشترک درآيند.

تبصره:در مجامع عمومي عادي که متضمن دستور کار انتخابات هيات مديره مي باشد.مجمع مذکور مي توانند مشروط به موافقت نصف به علاوه يک اعضاي حاضر تا سقف (50)درصد کرسي هاي هيات مديره راه به داوطلبين خارجي هيات مديره اختصاص دهد.

ماده 9- شخصيت هايي که در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات اقتصادي ايران و کشور مقابل خدمات فوق‌العاده‌اي انجام داده اند و يا مي‌توانند در آينده منشاء خدمات ارزنده‌اي در اين مورد باشند، به عضويت افتخاري اتاق دعوت مي‌شوند.

ماده 10-اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد يکي از اعضاي هيأت مديره و با تصويب هيأت مديره به عضويت پذيرفته مي‌شوند. اعضاي افتخاري داراي حق رأي نيستند، اما حق اظهارنظر مشورتي دارند و از پرداخت حق عضويت معاف مي‌باشند.

ماده 11-کليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يکسان هستند و حق عضويت سالانه خود را در زمان صدور يا تمديد کارت عضويت پرداخت مي نمايند.

ماده 12-هيات مديره مي تواند به علل زير به عضويت هريک از اعضاء خاتمه دهد.

1-12- عدم تمديد عضويت و خودداري عضو از پرداخت حق عضويت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار کتبي که به فاصله 10 روز از طريق دبيرخانه اتاق مشترک بايد انجام گيرد.

2-12- عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3-12- عدم تمديد عضويت در اتاق هاي سراسر کشور.

ماده 13 – در صورت فوت، حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، محروميت از عضويت اتاق ايران، تعليق يا ابطال عضويت يا کارت بازرگاني، ورشکستگي، انحلال شخص حقوقي، عضويت در اتاق مشترک نيز خاتمه مي­يابد.

ماده 14- در صورت خاتمه عضويت حق عضويت پرداخت شده مسترد نمي­گردد.

 

بخش چهارم – ارکان اتاق مشترک

ماده 15– ارکان اتاق مشترک عبارتند از:

  • مجمع عمومي
  •  هيئت مديره
  •  بازرسان

ماده 16 – مجمع عمومي اتاق مشترک به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.

ماده 17- نحوه برگزاري مجامع عمومي عادي به ترتيب ذيل مي باشد:

1-17- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي تشکيل مي شود. مجمع عمومي عادي در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکيل مي شود که در اين صورت مجمع عمومي عادي به طور فوق­العاده ناميده مي شود.

2-17- حداقل بيست روز و حداکثر چهل روز قبل از تشکيل هر مجمع، دستور کار مجمع، محل، تاريخ و ساعت تشکيل جلسه مجمع بايد به طرق ذيل اطلاع رساني شود:

1-2-17- چاپ آگهي در  روزنامه کثيرالانتشار مصوب مجمع عمومي.

2-2-17- قراردادن آگهي بر روي وب سايت اتاق مشترک.

3-2-17- ارسال درخواست درج آگهي بر روي وب سايت اتاق ايران به امور بين الملل.

3-17- مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضاي عادي رسميت مي يابد. چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم براي رسميت مجمع تحقق نيابد، مجمع عمومي نوبت دوم حداقل  بيست روز و حداکثر 40 روز بعد از تاريخ مجمع اول با هر تعداد عضو که حضور يابند رسميت خواهد داشت.  تشريفات اطلاع رساني نوبت دوّم مشابه نوبت اول مي باشد.

4-17- تصميمات مجمع عمومي عادي با “اکثريت نسبي” آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومي عادي که استماع گزارش عملکرد هيئت مديره و گزارش بازرسي و حسابرسي مالي در دستور کار مجمع باشد، هيئت مديره موظف است نسخه مکتوب گزارش هاي مذکور را قبل از شروع مجمع در اختيار نماينده امور بين الملل و  هر يک از اعضاي خود  که درخواست نمايند قرار دهد.

5-17- مجمع عمومي را هيات­رئيسه­اي مرکب از يک رئيس و دو ناظر و يک منشي که توسط مجمع انتخاب خواهد شد اداره مي­نمايد. مجمع مي­تواند منشي را از بين اشخاص خارج از اعضاي اتاق مشترک انتخاب نمايد. منشي صورت مذاکرات و تصميمات را تنظيم و به امضاي هيت رئيسه مجمع و ناظران اتاق ايران خواهند رساند.

6-17- چنانچه انتخابات هيئت مديره در دستور کار مجمع عمومي عادي باشد:

1-6-17-  نامزدهاي هيئت مديره امکان نامزدي به عنوان رئيس يا نظار مجمع را نخواهند داشت.

2-6-17- صرفاً آن دسته از اعضاء عادي که حداقل سه ماه از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد از حق راي برخوردار مي باشند.

3-6-17- صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل يکسال از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد امکان

نامزدي براي هيئت مديره خواهند داشت.

4-6-17- مرجع رسيدگي و بررسي کليه شکايات و اختلافات اتاق­هاي مشترک کميته­اي متشکل از نماينده امور حقوقي، نماينده امور بين­الملل و يک نفر از اعضاي هيات رييسه اتاق ايران و يا يکي از روساي اتاق­هاي مشترک به معرفي رييس اتاق ايران خواهد بود.

تبصره1- درخصوص شکايات مربوط به نحوه برگزاري مجامع و انتخابات و رسيدگي به شکايات مشروط به ثبت شکايت ظرف سه روز از تاريخ برگزاري مجمع در دبيرخانه مرکزي اتاق ايران مي­باشد.

تبصره2- در صورت اعتراض، ظرف مدت يک­ماه مطابق بند(ج) ماده(9) قانون اتاق ايران مراتب توسط شوراي عالي نظارت قابل رسيدگي است.

ماده 18- وظايف  مجمع عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد:

1-18 استماع و بررسي گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس درباره فعاليت هاي اتاق مشترک در سال قبل و بررسي ترازنامه و تصويب آن.

2-18- بررسي و تصويب بودجه سالانه.

3-18- انتخاب اعضاي هيات مديره از ميان اعضاي عادي اتاق مشترک.

4-18- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل

5-18- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار

6-18- تعيين وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء

7-18- بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

ماده 19- نحوه برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

1-19- دعوت مجمع عمومي فوق العاده بترتيبي که در مورد مجامع عادي مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوق­العاده بايستي در آگهي ها درج گردد.

2-19- مجمع عمومي فوق العاده در صورتي رسميت خواهد داشت که حداقل نصف بعلاوه يک اعضاء عادي اتاق مشترک در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتي معتبر خواهد بود که لااقل به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد.

3-19- در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعايت تشريفات دعوت نوبت اول با حضور يک سوم اعضاء رسميت مي يابدو تصيمات با تصويب حداقل دوسوم اعضاء عادي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

 ماده 20-  وظايف مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

1-20- اصلاح و تغيير اساسنامه با رعايت ماده(39) آيين نامه تشکيل و نظارت بر اتاق ها و کميته هاي مشترک بازرگاني.

تبصره:  اعمال تغييرات در اساسنامه اتاق مشترک بدواً مستلزم هماهنگي با امور حقوقي مي باشد.  بديهي است اتاق ايران مي تواند از ثبت تغييرات اساسنامه که خلاف توافق اوليه باشد اجتناب نمايد.

2-20- اتخاذ تصميم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هيات تصفيه با تاييد اتاق ايران.

ماده 21- ضوابط عمومي حاکم بر مجامع عادي و فوق العاده به شرح ذيل مي باشد:

1-21-  مجامع عمومي عادي و فوق­العاده بنا به تصميم هيات مديره و يا به درخواست حداقل يک پنجم اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترک و يا به درخواست بازرس و يا به درخواست و دعوت اتاق ايران طبق ضوابط اين اساسنامه تشکيل مي شود.

ماده22- مصوبات مجامع عمومي و تصميمات هيات مديره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمي در اختيار امور بين الملل اتاق ايران قرار مي گيرد.

ماده 23- دبيرخانه اتاق مشترک موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداکثر يک هفته قبل از برگزاري مجامع به امور بين الملل اتاق ايران اعلام نمايد.

ماده 24- حضور در مجامع عمومي اتاق هاي مشترک اصالتاٌ ويا صرفاً با وکالت رسمي مجاز است. در خصوص اعضاي حقوقي اتاقهاي مشترک، هرشخص مي تواند با ارايه معرفي نامه رسمي شرکت(برروي سربرگ شرکت، ممضي به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت) در مجمع حضور يابد.

تبصره: هر شخص مي تواند وکالت رسمي(2) عضو حقيقي و يا نمايندگي (2) شخص حقوقي جهت حضور در مجامع عمومي را عهده دار باشد.

1-24- در صورتي که در مجمع عمومي عادي ساليانه يا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده عملکرد هيات مديره يا صورت هاي مالي به تصويب مجمع نرسد، هيات مديره مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به برطرف کردن ايرادات اقدام و به مجمع گزارش نمايد. در صورت عدم تاييد مجدد صورت هاي مالي و عملکرد هيات مديره از سوي مجمع ، مجمع عمومي مي تواند به طور فوق العاده با دستور انتخابات هيات مديره برگزار مي شود.

بخش پنجم – هيات مديره

 

ماده 25- اتاق مشترک به وسيله هيأت مديره اي مرکب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل که به وسيله مجمع عمومي عادي از بين اعضاء براي مدت دو انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

ماده 26- داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي درخواست کتبي خود را همراه با مدارک موردنياز به اتاق مشترک تسليم نمايد.

ماده 27- احراز شرايط نامزدها طبق موازين اين اساسنامه توسط کميته اي مرکب از نماينده هيئت مديره اتاق مشترک و نمايندگان اتاق ايران(امور بين الملل و امور حقوقي) حداقل يک هفته مانده به مجمع عمومي در اتاق ايران تشکيل و نتيجه از طريق اتاق مشترک اطلاع رساني مي گردد.

ماده28- نامزدهاي عضويت در هيأت مديره بايد اصالتاً و يا وکالتاً(با وکالت نامه رسمي مبني بر اجازه قبول نامزدي توسط وکيل) در مجمع حضور يابند.

ماده 29- شخص حقوقي نمي تواند در طول دوره تصدي هيأت مديره عضو ديگري از هيأت مديره يا مديرعامل را جايگزين فرد معرفي شده نمايد. در صورت خروج فرد منتخب از هيأت مديره يا مديريت عامل شخص حقوقي، عضو علي البدل هيأت مديره اتاق مشترک جايگزين خواهد گرديد.

ماده 30- در صورت استعفاء و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يک اعضاي اصلي هيأت مديره، انتخابات هيأت مديره از طريق برگزاري مجمع عمومي تجديد خواهد شد.

ماده 31- در صورتيکه يک يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره استعفا و يا فوت نمايند يا چنانچه قادر به انجام وظايف خود نباشند، جانشين آنها از ميان اعضاي علي‌البدل در هيأت مديره تعيين و براي سمت اعضا مجدداً در هيأت مديره رأي گيري بعمل خواهد امد.

ماده 32- هيأت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشکيل مي شود از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و دونفر را به عنوان نواب رئيس و يک نفر را به عنوان خزانه­دار انتخاب خواهد نمود.

1-32-هرشخص با رعايت مفاد اساسنامه فقط مي تواند حداکثر رياست هيات مديره يک اتاق مشترک را عهده دار باشد.

ماده 33- اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نواب رئيس است در صورت غيبت رئيس و نواب رئيس، ساير اعضاي هيأت مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 34 – حضور بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مي باشد.

ماده 35- حضور و انجام وظيفه و اعلام رأي در هيأت مديره قائم به شخص اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره مي­باشد و قابل تفويض به غير نمي­باشد.

ماده 36- وظايف هيأت مديره: هيأت مديره نماينده قانوني اتاق مشترک است و از کليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتاق مشترک برخوردار استاهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است­:

1-36- پذيرش اعضاي  جديد  اتاق مشترک و پايان دادن به عضويت اعضاء صرفاً با رعايت مفاد اساسنامه.

2-36- تهيه گزارش درباره فعاليت­هاي اتاق مشترک و تسليم آن به مجامع عمومي و اتاق ايران.

3-36- تعيين دبير اتاق مشترک.

4-36- تهيه ترازنامه و برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق مشترک همراه گزارش حسابرسي بازرس که بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل  مجمع در دسترس اعضاي اتاق مشترک قرار گيرد.

5-36- ايجاد کميسيون هاي مورد احتياج اتاق مشترک و انتخاب اعضاي هر يک و تعيين وظايف اختيارات هر کميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت­.

6-36- طرح  هرگونه دعوي و درخواست در مراجع ذيصلاح قضائي و اداري و انتظامي، دفاع در برابر هر گونه دعوي عليه اتاق مشترک در کليه مراحل  رسيدگي و با اختيار تام رأساً يا با انتخاب وکيل و يا وکلاي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات  مطروحه در مواد 62 و  63 قانون آيين دادرسي مدني به وکلاي منتخب و عنداللزوم عزل وکلاي موصوف.

7-36- ارجاع اختلافات اعضاي هيأت مديره و اعضا با اتاق مشترک به حکميت اتاق ايران

8-36-ارجاع دعاوي اتاق مشترک به داوري تعيين داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.

9-36- افتتاح هر نوع حساب بانکي اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانک­ها و عنداللزوم اخذ تسهيلات بانکي و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن.

10-36- دريافت اعتبار و قبول کمک هاي بلاعوض.

11-36- تدوين سياست ها و برنامه هاي کلان اتاق مشترک و نظارت بر حسن اجراي آنها.

12-36- تعيين نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضاي مجاز

13-36-  انجام ساير اموري که وفق موازين اين اساسنامه و آيين نامه نحوه تشکيل و نظارت اتاق ها و
کميته­هاي مشترک مي تواند توسط هيئت مديره انجام شود.

تبصره:  هيئت مديره مي تواند بخشي از وظايف خود را به دبير اتاق تفويض نمايد.

ماده 37- جلسات هيات مديره حداقل يک بار در ماه طبق دعوت کتبي رئيس هيات مديره تشکيل مي­شود.

ماده 38- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات با اکثريت آراء حاضران اتخاذ مي­شود. در صورت تساوي آراء نظر طرفي که رييس هيات مديره در آن است، ملاک عمل قرار  خواهد گرفت.

ماده 39- در صورت غيبت غير موجه هر کدام از اعضاء اصلي در 3 جلسه بطور متوالي يا 5 جلسه بطور متناوب وي مستعفي از عضويت در هيأت مديره شناخته مي­شود. غير موجه بودن عدم حضور در جلسه هيات مديره، بايد به تصويب هيئت مديره اتاق مشترک برسد.

 

 

بخش ششم – بازرسان

ماده 40- مجمع عمومي عادي سالانه  براي هر  سال مالي از ميان اعضاي اتاق مشترک يک نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر  بازرس علي البدل انتخاب مي نمايد.

ماده41-  بازرس اتاق مشترک موظف است کليه  اقدامات  و عمليات مالي اتاق مشترک را بررسي و  حداکثر سي روز  بعد از پايان سال مالي جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي سالانه به هيات مديره تسليم مي کند .هيات مديره و دبير اتاق مشترک موظف است اسناد و مدارک مربوطه را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 42- در اتاق هاي مشترک داراي بيش از يکصد عضو، علاوه بر انتخاب بازرس وفق ماده 40، مجمع عمومي بايد يک حسابرس از ميان اعضاي جامعه حسابداران رسمي انتخاب نمايد. بازرس و حسابرس مزبور هر ساله با تصويب مجمع عمومي انتخاب مي گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارايه گزارش حسابرسي مالي، نسبت به بررسي مصوبات و عملکرد هيات مديره و ارايه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترک مربوطه و همچنين ضوابط اتاق ايران اقدام نمايد.

بخش هفتم – دبيرخانه

ماده 43- دبير اتاق مشترک عهده دار کليه امور اداري و مالي در حدود مصوبات هيات مديره است و سرپرستي دبيرخانه را برعهده دارد وکليه مکاتبات اتاق مشترک از طريق دبيرخانه به عمل مي­آيد.

ماده 44- دبير به پيشنهاد رييس هيات مديره  و تصويب هيات مديره نصب و عزل مي گردد. دبير مجري مصوبات هيات مديره است و زير نظر رييس اتاق مشترک فعاليت مي کند.

ماده 45 – اهم وظايف و اختيارات دبير به شرح ذيل مي باشد:

1-45- تشکيل دبيرخانه و اداره امور آن.

2-45- استخدام و اخراج کارکنان دبيرخانه با تاييد رئيس هيئت مديره اتاق مشترک.

3-45- انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه  هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.

4-45- تنظيم گزارش هاي خبري و تحليلي به منظور آگاه سازي هيئت مديره از آخرين وضعيت مناسبات

اقتصادي دو کشور.

5-45- برقراري ارتباط با ساير تشکل ها و ارگان هاي دولتي.

6-45- سازماندهي و برگزاري به موقع مجامع عمومي و جلسات هيئت مديره.

 

بخش هشتم – امور مالي اتاق مشترک

ماده 46- اتاق مشترک براي انجام وظايف مربوط هزينه هاي خود را از منابع زير تامين مي کند:

1-46- وروديه اعضاء جديد.

2-46-حق عضويت سالانه اعضا.

3-46- دريافت اعتبار و قبول کمک­هاي بلاعوض.

4-46- وجوهي که بابت ارائه خدمات دريافت مي دارد.

5-46- درآمد حاصل از تشکيل نمايشگاه­ها و سمينارها و فعاليت­هاي ترويجي و آموزشي و انتشاراتي مرتبط با اهداف اتاق مشترک و در چارچوب اساسنامه.

ماده 47- سال مالي اتاق مشترک يک دوره دوازده ماهه است که ازاول سال شروع و در پايان سال  خاتمه مي يابد. اولين سال مالي از تاريخ تشکيل اتاق مشترک شروع و در پايان سال خاتمه مي يابد.

 

بخش نهم – خاتمه فعاليت يا انحلال اتاق مشترک

ماده48- فعاليت اتاق مشترک بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و موافقت اتاق ايران و نيز بنابه تصويب اتاق ايران خاتمه مي يابد و انحلال آن اعلام مي گردد.

ماده 49– با اتخاذ تصميم در باره انحلال، مجمع عمومي فوق العاده هياتي مرکب از دو عضو هيات مديره اتاق مشترک و يک عضو ناظر از امور حقوقي اتاق ايران انتخاب و به آنان ماموريت خواهد داد که به تصفيه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارايي که ممکن است پس از تصفيه ديون و مطالبات باقي بماند، متعلق به اتاق ايران خواهد بود. در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هيات تصفيه ، اتاق ايران راساً هيات مزبور را تعيين مي نمايد.

ماده50- اساسنامه حاضر به ضميمه آيين نامه تشکيل و نظارت اتاق هاي مشترک بازرگاني در جلسه مورخ 1397/4/20شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و براي کليه اتاق­هاي مشترک از تاريخ تصويب در مجمع عمومي فوق العاده لازم الاجرا مي­باشد.

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.