بخشنامه ها

1- بخشنامه گمرک

2- بخشنامه به کليه گمرکات اجرايي و دفاتر ستايي.