فرصت هاي تجاري

1- مهمترين اقلام صادراتي - برزيل

2- راهنماي  تجارت با برزيل 

3- چشم انداز بخش کشاورزي برزيل 

4- جايگاه برزيل در توليد غلات 

5- توليد واردات گاز طبيعي در سال 2021

6- راهنماي سرمايه گذاري برزيل

7- معرفي شرکت هاي دانش بنيان صادراتي برتر ايران

8- تجارت با منطقه آمريکا لاتين

9- پرتفوي فرصت هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز برزيل

10- پايگاه اطلاعاتي جستجوي شرکت هاي صادرکننده برزيلي