اطلاعات تجاري ايران


1- ايران در سال 2021

2- تجارت بين الملل ايران و رويدادهاي مهم جهان

3- اقتصاد ايران در سال 1400 و چشم انداز سال 1401

4- معرفي شرکت هاي دانش بنيان صادراتي برتر ايران

5- روند و چشمانداز قيمت کالاهاي اساسي 24-2020

6- مروري بر وضعيت متغيرها و شاخصهاي اقتصادي

7- آمار تجاري دو کشور در سال 2021

8-همايش هاي اقتصادي ميان ايران و برزيل در سال 1402